Branduolinės medicinos darbuotojų pirštų apsaugai nuo radioizotopų spinduliuotės skirto kompozito tyrimas (ABRAMED)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-22-0121

Projekto aprašymas:

Plėtojant branduolinės medicinos paslaugas (PET/CT), SPECT, kaulų scintigrafija ir kt.) ypač aktualia tampa personalo, vykdančio pacientų injekcijas, rankų apsauga nuo radionuklidų skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės. Tyrimai rodo, kad metinė kaupiamoji dozė pirštų galams dažnai viršija leistiną 500 mSv dozę odai, taip padidindama spinduliuotės inicijuoto antrinio vėžio riziką darbuotojams.
Šio pilotinio projekto tikslas – suformuoti ir charakterizuoti lengvus bešvinius, metalų dalelėmis praturtintus polimerinius kompozitus, kurių švino ekvivialentas yra 0,4 mmPb, kas leidžia užtikrinti adekvačią apsaugą nuo plačiausiai branduolinėje medicinoje naudojamo Tc-99m spinduliuotės. Modeliavimo keliu parinkus kompozitų, pasižyminčių efektyvia jonizuojančiosios spinduliuotės sugertimi, sudėtį, kompozito plėvelės bus gaminamos naudojant elektroverpimo, terminio formavimo bei cheminės sintezės metodus. Jonizuojančiosios spinduliuotės sugerties efektyvumas eksperimentinėse plėvelėse bus vertinamas švitinant bandinius radioizotopų energiją ir dozės galią atitinkančios energijos rentgeno fotonais; taip pat bus vertinamos kompozito fizinės, cheminės ir mechaninės savybės. Projekte patikrinta kompozitų formavimo metodika ir projekto rezultatai (kompozitai su kontroliuojamu švino ekvivalentu) bus panaudoti modifikuojant branduolinės medicinos darbuotojų pirštinių paviršius ties pirštų galais.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Sukurtas ir ištirtas metalo dalelėmis praturtintas lengvas bešvinis polimerinis kompozitas, pasižymintis geromis TC-99m izotopo skleidžiamos spinduliuotės sugerties savybėmis, kuris galės būti integruotas į branduolinės medicinos darbuotojų pirštines pirštų galų apsaugai nuo spinduliuotės

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-03 - 2021-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Diana Adlienė

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas