Studijos

KTU MGMF studentams siūlomos matematikos, fizikos, medžiagų mokslų ir tarpsritinės / tarpkryptinės studijos, kurios užtikrina aukščiausio lygio specialistų rengimą. Fakultetas atsižvelgia į šių dienų tendencijas ir yra orientuotas į sinerginį kompetencijų ugdymą, todėl siūlo unikalias Lietuvoje dvikryptes studijas bei studijas anglų kalba. Studentams suteikiama galimybė tobulinti savo įgūdžius moderniose laboratorijose, semtis žinių iš KTU dėstytojų ir kviestinių lektorių iš Lietuvos ir viso pasaulio.

Rask studijas

Studijuodami gilinsitės į tai, kaip įvairios medžiagos kuriamos ir taikomos pramonėje bei šiuolaikinėse aukštosiose (mikro-, nano-) technologijose, kaip medžiagų savybės tiriamos, vertinamos ir keičiamos. Remdamiesi įsisavintomis medžiagų sandaros, fizikos ir chemijos žiniomis, gebėsite parinkti tinkamas medžiagas ar jų gamybos technologijas įvairioms inžinerinėms ar techninėms problemoms spręsti. Įpusėjus studijoms galėsite rinktis vieną iš siūlomų specializacijų: biomedžiagų ar funkcinių medžiagų. Taip pat programoje yra galimybė rinktis 60 kreditų apimties asmeninį studijų dalykų rinkinį, atsižvelgiant į asmeninius ir darbdavio poreikius, arba studijuoti pagal pasirinktos gretutinės studijų krypties programą.

Studijų programos vadovė
Kristina Bočkutė

e. p. kristina.bockute@ktu.lt
tel. +370 37 300 339

Neapsisprendi, ką rinktis – technologijos mokslus ar fizinius? Nori siekti tarptautinės karjeros? Medžiagų fizika ir nanotechnologijos – pirmoji Lietuvoje I pakopos dvikryptė studijų programa anglų kalba, siejanti fizinius ir technologijos mokslus. Studijų programa suteiks tvirtus fizikos, matematikos, technologijų projektavimo ir įvairių inžinerinių problemų sprendimo įgūdžius.

Studijų programos vadovė
Kristina Bočkutė

e. p. kristina.bockute@ktu.lt
tel. +370 37 300 339

Domiesi aplink vykstančiais procesais? Nuolat stebiesi naujausiais mokslo ir technologijų pasiekimais? Nori pats prisidėti prie aukštųjų technologijų vystymo? Tuomet pasirink Taikomosios fizikos studijas. Šioje studijų programoje orientuosiesi ne tik į mechaninių, elektromagnetinių, optinių, kvantinių reiškinių teoriją, bet ir į jos taikymą praktikoje, ypač aukštųjų technologijų srityje.

Studijų programos vadovas
Vytautas Stankus

e. p. vytautas.stankus@ktu.lt
tel. +370 615 28 266

Programos pristatymas:

Svajoji įgyti visapusiškai taikomų žinių, išmokti kūrybiškai mąstyti ir analizuoti? Taikomosios matematikos specialistai, naudodami matematikos teoriją, skaičiavimo algoritmus, modeliavimo metodus ir kompiuterius, sprendžia praktinius ekonomikos, informatikos, inžinerijos, medicinos, draudimo, verslo ir kitų sričių uždavinius.

Studijų programos vadovas
Kęstutis Lukšys

e. p. kestutis.luksys@ktu.lt
tel. +370 612 05732

Programos pristatymas:

Studijų programa skirta siekiantiems gebėti analizuoti didžiuosius verslo duomenis, įgyti matematikos ir informatikos įgūdžius ir kompetencijas , kurti matematinių modelių verslo sprendimų priėmimą . Absolventai geba analizuoti didžiųjų verslo duomenų rinkinius, atpažinti verslo problemas, taikyti įgytas žinias ir sudaryti matematinius modelius bei algoritmus verslo sprendimams priimti ir verslo įžvalgoms kurti.

Studijų programos vadovas
Kęstutis Lukšys
e. p. kestutis.luksys@ktu.lt
tel. +370 612 05732

Programos pristatymas:

Programos esmę sudaro jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio individui, aplinkai ir medžiagai studijos, akcentuojant spinduliuotės panaudojimą onkologiniams susirgimams gydyti ir diagnozuoti bei individo ir aplinkos apsaugą nuo nepagrįstos apšvitos.  Žinias, gebėjimus ir kompetencijas reglamentuoja EK direktyva 2013/59/EURATOM,  todėl  absolventai  turi unikalias tarptautinio tobulėjimo ir karjeros perspektyvas.

Studijų programos vadovė
Diana Adlienė
e. p. diana.adliene@ktu.lt
tel. +370 674 23 325

Studijų programa skirta rengti medžiagų mokslo magistrus, kurie turėtų tyrimo įgūdžių, gilių medžiagų sandaros, jų savybių gerinimo būdų teorinių ir eksperimentinių žinių, medžiagų technologinių matavimų metodikos ir technikos, eksperimentinių rezultatų apdorojimo ir analizės žinių, aukštųjų technologijų (mikro- ir nanotechnologijų) taikymo medžiagų moksle žinių. Programa sujungia fundamentalias ir inžinerines studijas. Absolventas gebės kurti ir taikyti funkcines medžiagas ir jų gamybos technologijas. Programoje sudaryta galimybė pasirinkti asmeninį, norimos studijų krypties, 30 kreditų apimties modulių rinkinį, atsižvelgiant į darbo pobūdį bei poreikį.

Studijų programos vadovė
Kristina Bočkutė
e. p. kristina.bockute@ktu.lt
tel. +370 37 300 339

Sieki pagilinti savo žinias apie reiškinius visatos begalybėje ir atomo gelmėse, domiesi kaip susidaro chaotiškos fraktalinės struktūros gamtoje, domina naujausi fizikos ir nanomokslo atradimai ir išradimai? Tuomet pasirink Taikomosios fizikos magistrantūros studijas. Šioje studijų programoje gilinsies į fundamentaliuosius ir taikomuosius fizikos aspektus, į naujų funkcionalių formavimą kietųjų kūnų paviršiuose panaudojant spindulines, plazmines ir vakuumines aukštąsias technologijas pradedant eksperimentiniais tyrimais ir baigiant teoriniu kompiuteriniu modeliavimu.

Studijų programos vadovas
Vytautas Stankus
e. p. vytautas.stankus@ktu.lt
tel. +370 615 28 266

Programos pristatymas:

Taikomosios matematikos magistrantūros programos tikslas – parengti plačios erudicijos, kūrybingus matematikos specialistus, kurie turėtų matematikos mokslo ir jo taikymo aspektais aktualių žinių bei gebėtų savarankiškai tyrinėti, modeliuoti ir atsakingai žinias taikyti naujose situacijose, taip pat gebėtų būti kompetentingais partneriais bendruose projektuose su kitų sričių specialistais.

Studijų programos vadovas
Kęstutis Lukšys

e. p. kestutis.luksys@ktu.lt
tel. +370 612 05732

Programos pristatymas:

Dvigubo laipsnio programa su partneriais iš Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinklo (Physics and Chemistry of Advanced Materials Network)

Pagal mokslo krypčių klasifikaciją visus medžiagų mokslo krypties ir medžiagų technologijos krypties darbus apjungia medžiagų inžinerijos sąvoka. Tai gana plati mokslinių problemų visuma, apimanti įvairius medžiagų tyrimo klausimus, siekiant pagerinti esamų medžiagų savybes ar sukurti naujas medžiagas bei gauti informacijos apie dar neištirtas medžiagų savybes (medžiagotyros arba medžiagų mokslo klausimai), o taip pat technologinio pobūdžio darbus, siekiant sukurti efektyvesnius nei žinomi medžiagų gamybos būdai (tai – technologijos objektas).Taigi medžiagų inžineriją galima suvokti kaip sritį, kurioje neišvengiamai siejamos dvi komponentės: fundamentalių mokslinių tyrimų ir praktinės inžinerijos. Medžiagų inžinerijos doktorantūros studijos vykdomos ir moksliniai tyrimai atliekami Medžiagų mokslo institute, Cheminės technologijos, Mechanikos inžinerijos ir dizaino bei Matematikos ir gamtos mokslų fakultetuose. Šie mokslo ir studijų padaliniai aprūpinti šiuolaikine aparatūra, jie yra sukaupę mokslinės patirties ir kompetencijų. Daugelyje iš jų vykdomi pasaulinį lygį atitinkantys tyrimai ir yra nukreipti į žinioms imlių medžiagų gamybos procesų technologijų kūrimą, plėtrą ir taikymus.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Arvaidas Galdikas
e. p. arvaidas.galdikas@ktu.lt

Jungtinė KTU ir Pietų Danijos universiteto (Danija) fizikos krypties doktorantūros programa, kurioje įgyjama kompetencijų ir žinių kondensuotų terpių, spinduliuotės sąveikos su medžiagomis, optinės spektroskopijos srityse, siūlo platų tematikų ratą ir bendrus eksperimentinius ir teorinius tyrimus mezo, mikro ir nanostruktūrų, fotoninių struktūrų srityse, apimančiose jų formavimą, analizę ir taikymus, plazmonikoje, biojutikliuose, alternatyviojoje energetikoje. Tyrimams naudojamos naujos funkcinės medžiagos, šiuolaikinės technologijos (elektroninė litografija, reaktyvusis plazminis ėsdinimas, holografinė litografija) bei progresyvūs tyrimų metodai (spektroskopinė elipsometrija, Ramano sklaida, Furje transformacijų infraraudonųjų spindulių spektroskopija, ultrasparčių procesų spektroskopija ir pan.) Šios programos studentai turi galimybę įgyti dvigubą daktaro laipsnį Shizuoka universitete (Japonija). Fizikos doktorantūros programos tikslas – ugdyti aukščiausios kvalifikacijos fizikos krypties mokslininkus, gebančius atlikti aktualių problemų sprendimui nukreiptus mokslinius tyrimus.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Sigitas Tamulevičius
e. p. sigitas.tamulevicius@ktu.lt

Studijų projektai

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku