Fizikos katedra

Kauno technologijos universiteto (KTU) Fizikos katedra savo veiklą pradėjo 1922 m. vasario 16 d., įkūrus Lietuvos universitetą Kaune, tačiau Katedros ištakomis galima laikyti 1920-uosius metus, kai Aukštuosiuose kursuose buvo įsteigtas Fizikos-matematikos skyrius. Per visą veiklos laikotarpį Katedra kelis kartus kėlėsi į naujas patalpas, keitėsi valdžios, valstybės politika, tačiau mokslinis darbas niekada nenutrūko.Vykstant Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno politechnikos instituto reorganizacijoms, Fizikos katedra išliko kaip vientisas mokslinis padalinys. Šiandien aukštą Katedros mokslinį lygį rodo aktyvi darbuotojų veikla, gausios publikacijos ir konferencijose skaityti pranešimai.

KTU MGMF Fizikos katedra siūlo bakalauro, magistro ir doktorantūros studijas. Čia įgyjamos gilios žinios, reikalingos taikant naujas fizikines technologijas ir nanotechnologijas, kuriant ir modifikuojant naujas medžiagas ar diegiant šiuolaikinius fizikinius metodus medicinoje.

Bakalauro studijos:

Magistro studijos:

Doktorantūros studijos:

1990–2018

Fizikos katedros mokslinis darbas buvo vystomas aprėpiant kietojo kūno elektronikos fizikines-technologines sritis: plazmos fiziką, puslaidininkių ir dielektrikų fiziką, paviršiaus fiziką, plazmos dalelių ir jonų pluoštelių sąveiką su kietaisiais kūnais; procesų, vykstančių kietuosiuoe kūnuose joninio švitinimo ar terminio poveikio sąlygomis matematinį modeliavimą, plonų sluoksnių fiziką.

Daug darbų buvo susiję su fizikinėmis technologijomis (optiškai skaidrių, elektriškai laidžių sluoksnių sudarymas reaktyviuoju magnetroniniu nusodinimu; puslaidininkių, dielektrikų bei laidininkų ėsdinimas aktyviųjų dujų plazmose; atrankusis ėsdinimas, ėsdinimo anizotropiškumas, trimačių ir dvimačių struktūrų, paslėptųjų sluoksnių sudarymas ir paminėtų procesų matematinis modeliavimas). Be šių tematikų dar buvo dirbama ultragarso fizikos ir technikos srityje, ypač atliekant medžiagų tyrimus akustinėmis bangomis, branduolinio magnetinio rezonanso, molekulių fizikos, elektrodinamokos ir elektronikos įtaisų konstravimo srityse.

 • Plonų sluoksnių technologijos
 • Vandenilio energetikos sprendimai
 • Plazmocheminės technologijos
 • Optiniai neardančios kontrolės metodai
 • Dozimetrija, radiacinė ir medicinos fizika
 • Optiniai komponentai ir jutikliai, jų taikymas matavimo sistemose
 • Medicininės įrangos tobulinimo sprendimai

Nacionliniai projektai:

 • „Masės pernašos ir katalizės procesų tyrimai suformuotuose vienos kameros kietojo oksido vandenilio kuro elementuose“. Plačiau >>
 • „3D fantomo individualizuotai dozimetrijai spindulinėje terapijoje kūrimas (FANTOMAS)“. Plačiau >> 
 • „Neurochirurginio Parkinsono ligos gydymo galimybių plėtra pritaikant molekulinius žymenis, Gama peilio technologiją ir individualizuotą dozimetriją (PANORAMA)“. Plačiau >>
 • „Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro (I.MAMC) įkūrimas“. Plačiau >>
 • „Antimikrobinių titano oksido plonų sluoksnių paviršių savybių prognozavimo modelio kūrimas“. Plačiau>>
 • „Daugiafunkcinės ZnO nanovielų dangos selektyviems jutikliams bei saulės energijos konvertavimo efektyvinimui (MultiFun)”. Plačiau >>

Tarptautiniai projektai:

 • „Apšvitos sąlygotų neužkrečiamųjų ligų diagnostika, monitoringas ir prevencija“. Plačiau >>
 • „CA20129 daugialypiai švitinimo ir chemijos varomi procesai ir susijusios technologijos“. Plačiau >>
 • „Daugiafunkcinės, anglies nanodarinių turinčios, kompozitų sistemos“. Plačiau >>
 • „Deformacijos įvertinimas protoninio laidumo oksiduose“. Plačiau >>
 • „Plazmos taikymas pažangaus ir tvaraus žemės ūkio kūrimui“. Plačiau >>
 • „Kietojo oksido kuro mikroelementų porėtojo metalo pagrindu vystymas, formavimas ir tyrimai“. Plačiau >>
 • „Stipriai sugeriančiais plonais sluoksniais grįstos ultra plačiame spektriniame diapazone neatspindinčios dangos – Plazmoninis juodasis kūnas (PlasmoBlack)“. Plačiau >>
 • „ZnO tetrapodų elektrinių savybių tyrimas“. Plačiau >>

Tarpinstituciniai projektai:

 • „Branduolinės medicinos darbuotojų išorinės rankų apšvitos vertinimo sistemos kūrimas (BRANDUOLYS)“. Plačiau >>
 • „Dozimetrijos metodų įveiklinimas gama peilio radiochirurgijoje gydant galvos smegenų arteriovenines malformacijas po atliktos endovaskulinės embolizacijos (SMEGENYS)“. Plačiau >>
 • „Dozimetrinių gelių polimerizacijos dinamikos tyrimas (POLYD)“. Plačiau >>
 • „Naujų tribologiškai efektyvių keramikos kompozitų dangų formavimas (TRIBOKER)“. Plačiau >> 
 • „Nanodalelių formavimas bei modifikavimas ultra trumpų lazerio impulsų abliacija tirpale“. Plačiau >>
 • „Branduolinės medicinos darbuotojų pirštų apsaugai nuo radioizotopų spinduliuotės skirto kompozito tyrimas (ABRAMED)“. Plačiau >>
 • „Fantomų gamybai skirtų lygiaverčių biologiniam audiniui kompozitinių 3D spausdinimo medžiagų tyrimas“. Plačiau >>
 • „Supaprastinto fizikinio fantomo prototipo skirto imituoti skirtingus biologinius audinius kūrimas ir panaudojimas klinikinėje praktikoje“. Plačiau >>
 • „Funkcinių sluoksnių Rezerfordo atgalinės sklaidos spektrų tyrimas“. Plačiau >>
 • „Anodinio aliuminio oksido membraninių struktūrų formavimas ir jų savybių tyrimas Rentgeno spindulių difrakcijos metodu“. Plačiau >>
 • „Cinko oksido nanodalelių sintezė vakuuminio plazminio purškimo metodu, struktūrinių ir elektrinių savybių tyrimas“. Plačiau >>
 • „Deimantiškosios anglies nanokompozitų su sidabro nanodalelėmis lazerinė abliacija femtosekundiniu lazeriu (fsDLC)“. Plačiau >>
 • „Lazeriu indukuotos pažaidos slenksčio nustatymas šviesą sugeriančiomis metalo nanodalelėmis legiruotoms nanokompozitinėms dangoms (LIPS)“. Plačiau >>
 • „Mikrostruktūrų, skirtų optiniams taikymams, modeliavimas“. Plačiau >>
 • „Nanokompozitinių dangų su įterptomis metalų nanodalelėmis plazmoninių savybių tyrimai ir taikymai šviesą sugeriančioms dangoms (PlasmoComposite)“. Plačiau >> 
 • „Optinės mikrolitografijos kaukių formavimo technologijų vystymas naudojant eksponavimą bei abliaciją aštriai fokusuotu lazerio pluoštu (LaserMask)“. Plačiau >>
 • „Paviršiaus laisvosios energijos valdymas femtosekundiniu lazeriu (fsPLE)“. Plačiau >>
 • „Pilnai spalvas perteikiančių hologramų kūrimui skirto algoritmo sudarymas bei testavimas (TrueColorHologram)“. Plačiau >>
 • „Plonų oksidinių elektrolito sluoksnių formavimas vakuuminiu garinimu elektronų spinduliu bei jų savybių tyrimai“. Plačiau >>
 • „Sidabro nanodalelių sintezė, jų tyrimas ir taikymas signalo stiprinimui Ramano spektroskopijoje (nanoSERS)“. Plačiau >>
 • „Sidabro nanodarinių nusodinimas į porėtąjį silicį naudojant kapiliarines jėgas – SERS pagrindai (SiSERS)“. Plačiau >>
 • „Skirtingos formos sidabro nanodalelių, naudojamų SERS jutikliams, tyrimas“. Plačiau >>
 • „Sidabro nanodalelių fragmentacija koloiduose veikiant ultratrumpais lazerio impulsais (fs-colloid)“. Plačiau >>
 • „Tauriųjų metalų daugiabriaunių nanodarinių, skirtų SERS jutikliams, sintezė ir tyrimas“. Plačiau >>
 • „Trimačių mikrostruktūrų formavimas ultratrumpų impulsų lazeriu polimetildisiloksane (mikroPDMS)“. Plačiau >>

Kontaktai

Lena Gertrūda Cibulskytė
Administratorė

el. p. mgmf.fk@ktu.lt , lena.cibulskyte@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

prof. dr. Diana Adlienė
Prof. dr. Diana Adlienė

Katedros vedėja

el. p. diana.adliene@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė El. p. adresas
prof. dr. Diana Adlienė diana.adliene@ktu.lt
prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas arvaidas.galdikas@ktu.lt
prof. dr. Giedrius Laukaitis giedrius.laukaitis@ktu.lt
prof. dr. Liutauras Marcinauskas liutauras.marcinauskas@ktu.lt
prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius sigitas.tamulevicius@ktu.lt
prof. dr. Tomas Tamulevičius tomas.tamulevicius@ktu.lt

Kviestiniai užsienio profesoriai

Vardas / Pavardė El. p. adresas
prof. dr. Žilvinas Rinkevičius zilvinas.rinkevicius@ktu.lt
prof. dr. Artūras Vailionis arturas.vailionis@ktu.lt

Profesoriai emeritai

Vardas / Pavardė El. p. adresas
prof. habil. dr. Julius Dudonis julius.dudonis@ktu.lt
prof. habil. dr. Alfonsas Grigonis alfonsas.grigonis@ktu.lt 

Docentai

Vardas / Pavardė El. p. adresas
doc. dr. Brigita Abakevičienė brigita.abakeviciene@ktu.lt
doc. dr. Kristina Bočkutė kristina.bockute@ktu.lt
doc. dr. Jurgita Čyvienė jurgita.cyviene@ktu.lt
doc. dr. Aleksandras Iljinas aleksandras.iljinas@ktu.lt
doc. dr. Jurgita Laurikaitienė jurgita.laurikaitiene@ktu.lt
doc. dr. Teresa Moskaliovienė teresa.moskalioviene@ktu.lt
doc. dr. Judita Puišo judita.puiso@ktu.lt
doc. dr. Linas Puodžiukynas linas.puodziukynas@ktu.lt
doc. dr. Živilė Rutkūnienė zivile.rutkuniene@ktu.lt
doc. dr. Vytautas Stankus vytautas.stankus@ktu.lt
doc. dr. Darius Virbukas darius.virbukas@ktu.lt
doc.dr. Benas Gabrielis Urbonavičius benas.urbonavicius@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė El. p. adresas
dr. Rimantas Knizikevičius rimantas.knizikevicius@ktu.lt
dr. Mantas Sriubas mantas.sriubas@ktu.lt

Darbuotojai

Vardas / Pavardė El. p. adresas
Lena Gertrūda Cibulskytė lena.cibulskyte@ktu.lt
Zenonas Šleinius zenonas.sleinius@ktu.lt
 

Doktorantai